Home Diskusi Kolumnis: Perpustakaan Desa Sebagai Pusat Perpaduan Masyarakat Malaysia

Kolumnis: Perpustakaan Desa Sebagai Pusat Perpaduan Masyarakat Malaysia

by Roziya Abu

Di Malaysia, perpustakaan desa merupakan salah satu komponen penting dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan membina komuniti yang bijak dan berilmu. Menurut kajian oleh Perpustakaan Negara Malaysia, terdapat lebih kurang 512 buah PD telah dibina dan ditadbir urus oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) dan 587 PD di bawah tadbir urus Perpustakaan Awam Negeri (PAN) menjelang tahun 2021.

Perpustakaan desa di Malaysia umumnya menyediakan sumber bacaan dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Melayu, Inggeris, dan bahasa-bahasa etnik. Selain itu, perpustakaan desa juga menyediakan akses internet dan komputer untuk kegunaan masyarakat setempat.

Perpustakaan desa di Malaysia merupakan platform yang penting dalam memperkuat perpaduan masyarakat. Ia bertindak selaku pusat kebudayaan dan pembelajaran, disamping menyediakan ruang untuk penduduk setempat untuk berkumpul dan memperoleh pengetahuan serta mengakses sumber daya yang berguna. PD mempromosi perpaduan melalui :

  1. Penyediaan akses terhadap informasi yang beragam: Perpustakaan desa dapat menjadi pusat informasi yang mempromosikan perpaduan masyarakat dengan menyediakan koleksi bahan bacaan yang beragam dan merefleksikan kepelbagaian budaya masyarakat setempat dan juga budaya bangsa Malaysia secara umum.
  2. Mengadakan acara dan program yang merangkumi semua lapisan masyarakat: Perpustakaan desa dapat mengadakan pelbagai program dan acara seperti bengkel kreatif, ceramah kebudayaan, permainan tradisional, dan pameran seni untuk mempromosikan kepelbagaian budaya dan menyatukan masyarakat setempat.
  3. Selaku pusat bantuan pembelajaran: Perpustakaan desa dapat menyediakan bantuan pembelajaran bagi masyarakat setempat yang memerlukan sokongan dalam bidang pelajaran atau kehidupan. Bantuan ini boleh diberikan oleh tenaga kerja sukarela atau sukarelawan dari kalangan masyarakat.
  4. Menjadi pusat perkhidmatan awam: Perpustakaan desa dapat menjadi pusat perkhidmatan awam dengan menyediakan akses internet dan perkhidmatan lain seperti penghantaran dokumen, bantuan penulisan resume dan permohonan kerja dan sebagainya.

Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh perpustakaan desa di Malaysia, seperti kekurangan dana, kekurangan tenaga kerja, dan kurangnya kesedaran tentang kepentingan membaca dan perpustakaan dalam kalangan masyarakat di kawasan desa. Namun, masih wujud usaha- usaha oleh pihak kerajaan dan masyarakat untuk menggalakkan lebih banyak sumbangan dan sokongan untuk memperbaiki keadaan perpustakaan desa di Malaysia dan mempromosikan budaya membaca di kalangan masyarakat desa.

Kesimpulannya, perpustakaan desa di Malaysia mempunyai potensi besar untuk mempromosikan perpaduan masyarakat dengan menyediakan akses terhadap informasi yang beragam, mengadakan program yang merangkumi semua lapisan masyarakat, menjadi pusat bantuan pembelajaran, dan menjadi pusat perkhidmatan awam. Melalui usaha-usaha ini, perpustakaan desa dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan kepelbagaian budaya sebagai satu-satunya kekuatan dalam menyatukan masyarakat Malaysia yang semakin majmuk dan pelbagai.

Roziya Abu – Pusat Pengajian Sains Maklumat, UiTM

Related Articles

Leave a Reply